DLSU-D >> Latest News and Event >> Luntiang Parangal 2018

Luntiang Parangal 2018

Sa pangunguna ng Tanggapan ng mga Gawaing Pangmag-aaral ng Pamantasang De La Salle - Dasmariñas, kikilalanin sa Luntiang Parangal ang pinakamahuhusay na estudyanteng lider, mga tagapayo, artist, manunulat, atleta, mga konseho, at organisasyon sa darating na Mayo 26, 2018.

Layunin ng taunang parangal na ito na maitanghal ang mga modelo sa pamumuno, pagkamit sa kahusayan, pagkakaisa, pagtutulungan, at higit sa lahat, paglilingkod sa kapuwa – mga katangian ng isang tunay at may dugong Lasalyano.

Nilalayon nitong matamo ang sumusunod:
 1. Kilalanin ang ambag ng mga mag-aaral, mga tagapayo, mga organisasyon at konseho na nagpakita ng kahusayan sa larangan ng serbisyong pangmag-aaral.
 2. Maipakita ang diwa ng pananampalataya sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang kapuwa mag-aaral at pamayanan.
 3. Maipamalas ang pagiging masigasig sa paglilingkod sa pamamagitan ng pagpapalakas sa panawagan sa pagkilala sa pagpupunyagi ng mga mag-aaral.

Tungo sa pagtatamo ng diwa ng pagkakaisa, hinihikayat ang bawat Lasalyano na maging mahusay hindi lamang sa larangang akademiko maging sa kapaki-pakinabang na mga gawain at paglahok sa mga samahang pangmag-aaral na tutugon sa misyon at bisyon ng institusyon.

Mga Kategorya ng Gawad:
 • Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno
 • Lider ng Taon
 • Grupo ng Sining Pagtatanghal ng Taon
 • Konsehong Pangkolehiyo ng Taon
 • Konsehong Pamprograma ng Taon
 • Ko-Kurikular na Samahan ng Taon
 • Organisasyong Pang-interes ng Taon
 • Pinakamahusay na Proyekto sa Pangingilak ng Pondo
 • Pinakamahusay na Proyektong Pampaglilingkod
 • Opisyal ng Taon para sa Grupo ng Sining Pagtatanghal
 • Opisyal ng Taon para sa Konsehong Pangkolehiyo
 • Opisyal ng Taon para sa Konsehong Pamprograma
 • Opisyal ng Taon para sa Ko-Kurikular na Samahan
 • Opisyal ng Taon para sa Organisasyong Pang-interes
 • Opisyal ng Taon para sa Pampamantasang Konsehong Pangmag-aaral
 • Opisyal ng Taon para sa Konseho ng Organisayong Pangmag-aaral
 • Opisyal ng Taon para sa Komisyon ng Eleksyong Pangmag-aaral
 • Mamamahayag Pangkampus ng Taon
 • Pinakamahusay na Tagapayo
 • Kategorya para sa Konsehong Pangkolehiyo
 • Kategorya para sa Konsehong Pamprograma
 • Kategorya para sa Organisasyong Pang-Interes
 • Kategorya para sa Ko-Kurikular

Talatakdaan

Pebrero 1, 2018 Panawagan para sa Aplikasyon
Marso 5, 2018 Huling araw ng pagtanggap ng mga Aplikasyon at kaakibat na dokumento
Abril 30, 2018 Pagsasapubliko ng Talaan ng mga Opisyal na Nominado
Mayo 26, 2018 Luntiang Parangal 2018

Forms

Ito ang mga pormularyong kailangang i-download at isumite para ang nominasyon ay maituring na opisyal.

Form Download
Talaan ng Mag aaral
pdf
Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno pdf
Lider ng Taon pdf
Pangunahing Pagkilala (Pang-indibidwal) pdf
Talaan ng Organisasyon pdf
Mamamahayag Pangkampus ng Taon pdf
Pangunahing Pagkilala (Panggrupo) pdf
Rekomendasyon pdf
Pinakamahusay na Proyektong Pampaglilingkod pdf
Pinakamahusay na Proyekto ng Mag-Aaral sa Pangingilak ng Pondo pdf

Karagdagang Impormasyon

Para sa karagdagang impormasyon, i-download ang sumusunod na Information Kit.

ContactStudent Development and Activities Office
Gregoria Montoya Hall
DLSU - Dasmariñas
Cavite, Philippines 4115

For questions and inquiries:
email us at SDAO Secretariat

Trunkline:
Cavite +63 (46) 481.1900 local 3019
Manila +63 (2) 779.5180