Luntiang Parangal

Kabilang ang mga sumusunod sa mga kategoriyang nagbibigay parangal sa mga natatanging Tagapayo.

 • Kategorya para sa Konsehong Pangkolehiyo
 • Kategorya para sa Konsehong Pamprograma
 • Kategorya para sa Organisasyong Pang-Interes
 • Kategorya para sa Ko-Kurikular

 • Nakapaglingkod bilang tagapayo na hindi bababa sa dalawang magkasunod na semestre (TP 2018-2019).
 • Awtomatikong nominado ang tagapayo kung sakaling nominado rin ang kaniyang samahang pinapayuhan.
 • Igagawad sa tagapayo ang “Gawad sa Tagapayo ng Taon” kung sakaling ang kaniyang pinapayuhang samahan ay mananalo ng konsehong pangkolehiyo, programang pangkonseho, at ko-kurikular na samahan, at organisasyong pang-interes.

Pagpapasiya

 • Ang talaan ng mga nominado na dumaan sa pamimili batay sa dokumento ay ilalabas sa ika-26 ng Abril 2019. Ipababatid sa mga nominado kung sila ay kwalipikado sa isang tiyak na kategorya.Ang nominado para sa Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon ay sasabihan para sa panayam ng panel.
 • Ang lahat ng mga nominado ay hinihilingang dumalo sa gabi ng parangal. Ang pagsusuot ng pormal na kasuotan ay mahigpit na ipatutupad.
 • Ang panayam ng panel para sa Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon ay binubuo ng mga administrador mula sa mga tanggapan sa loob ng kampus at hangga’t maaari, isang kinatawan mula sa iba pang kampus ng De La Salle. Pupulungin ng Dekano ng Tanggapan ng Serbisyong Pangmag-aaral ang panayam ng panel.
 • Ang pinal na puntos para sa mga kategorya sa Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon ay tutuusin batay sa sumusunod:
 • Panayam 40%
  Mga Kailanganing dokumento 60%
 • Ang marka para sa panayam ay tutuusin batay sa sumusunod:
 • Nilalaman 45%
  Kahalagahan 30%
  Pagpapahayag/Pagbigkas 15%
  Gramatika 10%
 • Kung walang nominado sa isang tiyak na kategorya, awtomatikong walang gagawaran sa nasabing kategorya.
 • Ang Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno ang pinakamataas na pagkilala na ibinibigay sa isang estudyanteng lider. Kaya, kung nagkataong isang tao lamang ang tatanggap ng Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon, ang Gawad para sa Lider ng Taon ay ibibigay sa nasa ikalawang ranggo ng nasabing kategorya.
 • Ang unang sampu na may pinakamataas na puntos lamang ang ikokonsidera bilang opisyal na nominado para sa mga medyor na pagkilala gaya ng Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon