Luntiang Parangal

Bilang isang lider, kinakailangang maibalanse ang akademiko, ko-kurikular at ekstra-kurikular na mga gawain. Nangangailangan ito ng matatag na kasanayan sa pamumuno at pakikipag-ugnayan, disiplina, at ang malalim na pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod sa iba. Ang Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno ay ipinagkakaloob sa isang Lasalyanong mag-aaral na nagpapamalas ng mga katangian ni San Juan Bautista De La Salle sa pamamagitan ng aktibong paglililingkod sa mga kapuwa mag-aaral mula pa sa kaniyang unang taon hanggang sa huling taon sa institusyon.

Mga Pormularyong Kailangang Punan


*ilalagay sa puti at mahabang selyadong sobre
 • Isang bona fide na mag-aaral ng DLSU-D simula pa lamang sa kaniyang unang taon.
 • Inaasahang natapos ang kurso sa panahong itinatakda sa kaniyang kurikulum.
 • Magtatapos sa naturang taong panuruan.
 • Hindi kwalipikado ang transferee, returnee, second degree course taker.
 • Aktibong opisyal ng alinmang samahan sa loob o labas ng pamantasan sa panahon na nagbukas ang panawagan.
 • Hindi nakapagtamo ng anumang menor at medyor na paglabag simula sa una hanggang sa huling taon ng kaniyang pananatili sa pamantasan.
 • Hindi nakapagtamo ng bagsak na grado sa anumang akademiko at di-akademikong mga aralin simula sa kaniyang unang taon hanggang sa semestre bago ang kaniyang nominasyon na sertipikado rin ng Tanggapan ng Tagatala.

Sertipikasyon ng grado simula unang taon hanggang sa semestre bago ang nominasyon.

*Isasaalang-alang ang panlahat na GPA ng nominado sa pagtutuos ng kaniyang akademikong pagganap.

 • 4.00 98 – 100
 • 3.75 95 – 97
 • 3.50 92 – 94
 • 3.25 89 – 91
 • 3.00 86 – 88
 • 2.75 83 – 85
 • 2.50 80 – 82
 • 2.25 77 – 79
 • 2.25 74 – 76
 • 2.00 71 – 73
 • 1.75 68 – 70
 • 1.50 64 – 67
 • 1.25 60 – 63
 • 1.00 Below 60

Ang iba pang kinakailangang pansuportang dokumento ay inaasahang isusumite sa SDAO na naka-ring bind.

Pormat

 • Nasagutang aplikasyong pormularyo (naka-type o word)
 • Iniisa-isang proyekto o gawain sa loob ng pamantasan na inisyatiba at pinamahalaan ng samahan. Kinakailangan din na aprubado at suportado ito ng sipi ng mga panukalang proyekto at ulat-katagumpayan ng proyekto
 • Ang mga gawain/proyekto na hindi aprubado ng OSS ay kinakailangang suportado ng mga sertipiko ng mga tagapangasiwa ng programa
 • Sertipiko ng paglahok at iba pang kaugnay na proyekto/gawain
 • Sipi ng grado na sertipikado ng Tagatala

Ang hindi kumpletong dokumento ay hindi kikilalanin bilang opisyal na nominado.

ANG LAHAT NG KINAKAILANGANG DOKUMENTO PARA SA LUNTIANG PARANGAL AY TATANGGAPIN LAMANG HANGGANG MARSO 17, 2020; 5:00 NG GABI SA SDAO.

Pagpapasiya

 • Ang talaan ng mga nominado na dumaan sa pamimili batay sa dokumento ay ilalabas sa ika-8 ng Mayo 2020. Ipababatid sa mga nominado kung sila ay kwalipikado sa isang tiyak na kategorya.Ang nominado para sa Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon ay sasabihan para sa panayam ng panel.
 • Ang lahat ng mga nominado ay hinihilingang dumalo sa gabi ng parangal. Ang pagsusuot ng pormal na kasuotan ay mahigpit na ipatutupad.
 • Ang panayam ng panel para sa Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon ay binubuo ng mga administrador mula sa mga tanggapan sa loob ng kampus at hangga’t maaari, isang kinatawan mula sa iba pang kampus ng De La Salle. Pupulungin ng Dekano ng Tanggapan ng Serbisyong Pangmag-aaral ang panayam ng panel.
 • Ang pinal na puntos para sa mga kategorya sa Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon ay tutuusin batay sa sumusunod:
 • Panayam 40%
  Mga Kailanganing dokumento 60%
 • Ang marka para sa panayam ay tutuusin batay sa sumusunod:
 • Nilalaman 45%
  Kahalagahan 30%
  Pagpapahayag/Pagbigkas 15%
  Gramatika 10%
 • Kung walang nominado sa isang tiyak na kategorya, awtomatikong walang gagawaran sa nasabing kategorya.
 • Ang Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno ang pinakamataas na pagkilala na ibinibigay sa isang estudyanteng lider. Kaya, kung nagkataong isang tao lamang ang tatanggap ng Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon, ang Gawad para sa Lider ng Taon ay ibibigay sa nasa ikalawang ranggo ng nasabing kategorya.
 • Ang unang sampu na may pinakamataas na puntos lamang ang ikokonsidera bilang opisyal na nominado para sa mga medyor na pagkilala gaya ng Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon