Luntiang Parangal

 • Kabisaan ng Inilahok na Proyektong Pampaglilingkod sa mga Nakinabang (35%) (Paano nagiging epektibo ang proyekto sa pagpapanibago o pagpapaunlad ng kalidad ng buhay ng mga kliyente/makikinabang?)
 • Katagalan ng Proyekto (20%) (Ito ba ay pangmaikling panahon o nagpapatuloy na proyekto? Ano-ano ang mga panghinaharap na plano ng proyekto?)
 • Pagtataguyod ng diwa ng bolunterismo at mabuting Pagkamamamayan (20%) (Sino ang mga tao/organisasyon/institusyon na sangkot sa proyektong ito? Ano-ano ang kanilang tungkulin sa pagsasakatuparan ng proyekto?)
 • Pagsasakatuparan ng Proyekto (15%) (Pagkamaunlad ng ginamit na estratehiya/bukod-tangi at kabisaan ng pamamaraang ginamit sa pagsasagawa)
 • Mabisang Paggamit ng mga Resorses (10%) (Pagkamapamaraang Pinansiyal, pakikipag-ugnayan sa iba pang organisasyong pangmag-aaral, panlabas na mga katambal at/o lokal na tagasuporta)

 • Katwiran sa Pangingilak ng Pondo (20%) (Konsepto, kaugnayan sa misyon ng organisasyon, pagbibigay-katwiran)
 • Estatehiya sa Pangingilak ng Pondo (30%) (Mga Malikhaing Dulog sa pagsasakatuparan ng plano)
 • Mga Resulta at Pagkatuto sa Pagsasagawa (30%) (Kabisaan ng halaga batay sa pinansiyal na ulat na may mga pansuportang dokumento, bilang ng mga nagkaloob/donor)
 • Katibayan ng pagkamalikhain, Inobasyon, at Inspirasyon (20%)(Mga pansuportang dokumento at mga materyal kasama ang marka sa ebalwasyon)

Pormat

Ang mga nominado ay kinakailangang magsumite ng naka-ring bind na dokumento na naglalaman ng sumusunod:

 • Nasagutang aplikasyong pormularyo (naka-type o word)
 • Iniisa-isang proyekto o gawain sa loob ng pamantasan na inisyatiba at pinamahalaan ng samahan. Kinakailangan din na aprubado at suportado ito ng sipi ng mga panukalang proyekto at ulat-katagumpayan ng proyekto
 • Ang mga gawain/proyekto na hindi aprubado ng OSS ay kinakailangang suportado ng mga sertipiko ng mga tagapangasiwa ng programa
 • Sertipiko ng paglahok at iba pang kaugnay na proyekto/gawain
 • Sipi ng grado na sertipikado ng Tagatala

Ang hindi kumpletong dokumento ay hindi kikilalanin bilang opisyal na nominado.

ANG LAHAT NG KINAKAILANGANG DOKUMENTO PARA SA LUNTIANG PARANGAL AY TATANGGAPIN LAMANG HANGGANG MARSO 17, 2020; 5:00 NG GABI SA SDAO.