Luntiang Parangal

Luntiang Parangal

Sa pangunguna ng Tanggapan ng mga Gawaing Pangmag-aaral ng Pamantasang De La Salle - Dasmariñas, kikilalanin sa Luntiang Parangal ang pinakamahuhusay na estudyanteng lider, mga tagapayo, artist, manunulat, mga konseho, at organisasyon.

Layunin ng taunang parangal na ito na maitanghal ang mga modelo sa pamumuno, pagkamit sa kahusayan, pagkakaisa, pagtutulungan, at higit sa lahat, paglilingkod sa kapuwa – mga katangian ng isang tunay at may dugong Lasalyano

Nilalayon nitong matamo ang sumusunod:

 1. Kilalanin ang ambag ng mga mag-aaral, mga tagapayo, mga organisasyon at konseho na nagpakita ng kahusayan sa larangan ng serbisyong pangmag-aaral.
 2. Maipakita ang diwa ng pananampalataya sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang kapuwa mag-aaral at pamayanan.
 3. Maipamalas ang pagiging masigasig sa paglilingkod sa pamamagitan ng pagpapalakas sa panawagan sa pagkilala sa pagpupunyagi ng mga mag-aaral.

Tungo sa pagtatamo ng diwa ng pagkakaisa, hinihikayat ang bawat Lasalyano na maging mahusay hindi lamang sa larangang akademiko maging sa kapaki-pakinabang na mga gawain at paglahok sa mga samahang pangmag-aaral na tutugon sa misyon at bisyon ng institusyon.

Mga Kategorya:

 1. Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno
 2. Lider ng Taon
 3. Grupo ng Sining Pagtatanghal ng Taon
 4. Pamahalaang Pangkolehiyo ng Taon
 5. Konsehong Pamprograma ng Taon
 6. Ko-Kurikular na Samahan ng Taon
 7. Organisasyong Pang-interes ng Taon
 8. Pinakamahusay na Proyekto sa Pangingilak ng Pondo
 9. Pinakamahusay na Proyektong Pampaglilingkod
 10. Opisyal ng Taon para sa Grupo ng Sining Pagtatanghal
 11. Opisyal ng Taon para sa Pamahalaang Pangkolehiyo
 12. Opisyal ng Taon para sa Konsehong Pamprograma
 13. Opisyal ng Taon para sa Ko-Kurikular na Samahan
 14. Opisyal ng Taon para sa Organisasyong Pang-interes
 15. Opisyal ng Taon para sa Pampamantasang Konsehong Pangmag-aaral
 16. Opisyal ng Taon para sa Konseho ng Organisasyong Pangmag-aaral
 17. Opisyal ng Taon para sa Komisyon ng Eleksyong Pangmag-aaral
 18. Mamamahayag Pangkampus ng Taon
 19. Pinakamahusay na Tagapayo
  • Kategorya para sa Pamahalaang Pangkolehiyo
  • Kategorya para sa Konsehong Pamprograma
  • Kategorya para sa Ko-Kurikular na Samahan
  • Kategorya para sa Organisasyong Pang-Interes

Mayo 16, 2022 Panawagan para sa Aplikasyon
Hunyo 17, 2022 Huling araw ng pagtanggap ng mga Aplikasyon at kaakibat na dokumento
Kategorya -
Talaan ng Mag-aaral pdf
Gawad San Juan Bautista de La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno pdf
Lider ng Taon pdf
Pangunahing Pagkilala-Indibidwal pdf
Talaan ng Organisasyon pdf
Pangunahing Pagkilala-Panggrupo pdf
Rekomendasyon pdf
Mamamahayag Pangkampus ng Taon pdf
Pinakamahusay na Proyektong Paglilingkod pdf
Pinakamahusay na Proyekto ng Mag-aaral sa Pangingilak ng Pondo pdf
Karagdagang Impormasyon pdf
Install PDF Reader