Luntiang Parangal

Kabilang sa gawad na ito ang Opisyal ng Taon mula sa USC, CSCs, PCs, SCE, CSO, PAG, Ko-kurikular na Samahan, Organisasyong Pang-Interes at ASG.

Kabilang ang mga sumusunod sa mga Gawad Pang-indibidwal

 • Opisyal ng Taon para sa Grupo ng Sining Pagtatanghal
 • Opisyal ng Taon para sa Konsehong Pangkolehiyo
 • Opisyal ng Taon para sa Konsehong Pamprograma
 • Opisyal ng Taon para sa Ko-Kurikular na Samahan
 • Opisyal ng Taon para sa Organisasyong Pang-interes
 • Opisyal ng Taon para sa Pampamantasang Konsehong Pangmag-aaral
 • Opisyal ng Taon para sa Konseho ng Organisasyong Pangmag-aaral
 • Opisyal ng Taon para sa Komisyon ng Eleksyong Pangmag-aaral
 • Mamamahayag Pangkampus ng Taon

Mga Pormularyong Kailangang Punan

Para sa Mamamahayag Pangkampus ng Taon


 • Isang bona fide na mag-aaral ng DLSU-D sa Taong Panuruan (TP) 2018-2019.
 • Hindi nakapagtamo ng anumang menor at medyor na paglabag simula ikalawang semestre ng nakaraang taong panuruan hanggang unang semestre ng kasalukuyang taong panuruan.
 • Aktibong opisyal ng alinmang samahan sa loob ng pamantasan sa panahon na nagbukas ang panawagan.
 • Hindi nakapagtamo ng bagsak na grado sa anumang akademiko at di-akademikong aralin simula ikalawang semestre ng nakaraang taong panuruan hanggang unang semestre ng kasalukuyang taong panuruan na sertipikado ng Tanggapan ng Tagatala.
 • Ang tatanggap ng parangal sa kategoryang ito ay maaari pa ring maging kwalipikado sa susunod na taon kung siya ay nananatiling opisyal ng samahan sa kasalukuyang taon.

Mamamahayag Pangkampus ng Taon

ARTIST BISWAL

Kasanayang Artistiko 30%
Kontribusyon sa Publikasyon 35%
Lathalang Gawain 20%
Dinaluhang Seminar 10%
Mga Natamong Tagumpay 5%
Akademikong Pagganap
 • 3.75 - 4.00 100
 • 3.50 - 3.74 95
 • 3.25 – 3.49 90
 • 3.00 – 3.24 85
 • 2.75 – 2.99 80
 • 2.50 – 2.74 75
 • 2.25 – 2.49 70
 • 2.00 – 2.24 65
 • 1.75 – 1.99 60
 • 1.50 – 1.74 55
 • 1.25 – 1.49 50
 • 1.00 – 1.24 45
20%
Pakikitungo 15%
Lupong Editoryal 60%
Tagapayo 40%

MANUNULAT

Kasanayan sa Pagsulat 30%
Kontribusyon sa Publikasyon 35%
Lathalang Gawain 20%
Mga Dinaluhang Seminar 10%
Mga Natamong Tagumpay 5%
Akademikong Pagganap
 • 3.75 - 4.00 100
 • 3.50 - 3.74 95
 • 3.25 – 3.49 90
 • 3.00 – 3.24 85
 • 2.75 – 2.99 80
 • 2.50 – 2.74 75
 • 2.25 – 2.49 70
 • 2.00 – 2.24 65
 • 1.75 – 1.99 60
 • 1.50 – 1.74 55
 • 1.25 – 1.49 50
 • 1.00 – 1.24 45
20%
Pakikitungo 15%
Lupong Editoryal 60%
Tagapayo 40%

Sertipikasyon ng grado simula ikalawang semestre ng TP 2018-2019 at unang semestre ng TP 2019-2020.

*Isasaalang-alang ang panlahat na GPA ng nominado sa pagtutuos ng kaniyang akademikong pagganap.

 • 4.00 98 – 100
 • 3.75 95 – 97
 • 3.50 92 – 94
 • 3.25 89 – 91
 • 3.00 86 – 88
 • 2.75 83 – 85
 • 2.50 80 – 82
 • 2.25 77 – 79
 • 2.25 74 – 76
 • 2.00 71 – 73
 • 1.75 68 – 70
 • 1.50 64 – 67
 • 1.25 60 – 63
 • 1.00 Below 60

Ang iba pang kinakailangang pansuportang dokumento ay inaasahang isusumite sa SDAO na naka-ring bind.

Pormat

Ang mga nominado ay kinakailangang magsumite ng naka-ring bind na dokumento na naglalaman ng sumusunod:

 • Nasagutang aplikasyong pormularyo (naka-type o word)
 • Iniisa-isang proyekto o gawain sa loob ng pamantasan na inisyatiba at pinamahalaan ng samahan. Kinakailangan din na aprubado at suportado ito ng sipi ng mga panukalang proyekto at ulat-katagumpayan ng proyekto
 • Ang mga gawain/proyekto na hindi aprubado ng OSS ay kinakailangang suportado ng mga sertipiko ng mga tagapangasiwa ng programa
 • Sertipiko ng paglahok at iba pang kaugnay na proyekto/gawain
 • Sipi ng grado na sertipikado ng Tagatala

Ang hindi kumpletong dokumento ay hindi kikilalanin bilang opisyal na nominado.

ANG LAHAT NG KINAKAILANGANG DOKUMENTO PARA SA LUNTIANG PARANGAL AY TATANGGAPIN LAMANG HANGGANG MARSO 17, 2020; 5:00 NG GABI SA SDAO.

Pagpapasiya

 • Ang talaan ng mga nominado na dumaan sa pamimili batay sa dokumento ay ilalabas sa ika-8 ng Mayo 2020. Ipababatid sa mga nominado kung sila ay kwalipikado sa isang tiyak na kategorya.Ang nominado para sa Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon ay sasabihan para sa panayam ng panel.
 • Ang lahat ng mga nominado ay hinihilingang dumalo sa gabi ng parangal. Ang pagsusuot ng pormal na kasuotan ay mahigpit na ipatutupad.
 • Ang panayam ng panel para sa Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon ay binubuo ng mga administrador mula sa mga tanggapan sa loob ng kampus at hangga’t maaari, isang kinatawan mula sa iba pang kampus ng De La Salle. Pupulungin ng Dekano ng Tanggapan ng Serbisyong Pangmag-aaral ang panayam ng panel.
 • Ang pinal na puntos para sa mga kategorya sa Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon ay tutuusin batay sa sumusunod:
 • Panayam 40%
  Mga Kailanganing dokumento 60%
 • Ang marka para sa panayam ay tutuusin batay sa sumusunod:
 • Nilalaman 45%
  Kahalagahan 30%
  Pagpapahayag/Pagbigkas 15%
  Gramatika 10%
 • Kung walang nominado sa isang tiyak na kategorya, awtomatikong walang gagawaran sa nasabing kategorya.
 • Ang Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno ang pinakamataas na pagkilala na ibinibigay sa isang estudyanteng lider. Kaya, kung nagkataong isang tao lamang ang tatanggap ng Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon, ang Gawad para sa Lider ng Taon ay ibibigay sa nasa ikalawang ranggo ng nasabing kategorya.
 • Ang unang sampu na may pinakamataas na puntos lamang ang ikokonsidera bilang opisyal na nominado para sa mga medyor na pagkilala gaya ng Gawad San Juan Bautista De La Salle para sa Kahusayan sa Pamumuno at Lider ng Taon